ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση σύγκλησης Ε.Σ για την εκλογή Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία»

Πατήστε ΕΔΩ