Επίλυση προβλημάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών κατεύθυνσης Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με αριθμό Γ14/Σ132/09‐02‐2021 και την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (3/2021 ΑΔΑ: 6Β3Ξ469Β7Κ-3Υ3) αναφορικά με τα ζητήματα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών των προγραμμάτων σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τα οποία προέκυψαν κατά τη συνεχιζόμενη αναστολή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας, συμπεριλαβανομένης της πρακτικής άσκησης, η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων εγκρίνει την παραπάνω απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος ως εξής: