Πρόγραμμα υποτροφιών επίδοσης και βραβείων ακαδ. έτους 2011-2012

Καλούνται οι παρακάτω προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε υποψήφιοι για:

Α) Βραβείων και Υποτροφιών Εισαγωγής του έτους 2012 και
Β) Βραβείων και Υποτροφιών Επίδοσης Ακαδ. Έτους 2011-2012

να υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία έως 14-3-2014

i. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο Ι.Κ.Υ.) Δίνεται από την Γραμματεία
ii. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας μόνο για τις υποτροφίες επίδοσης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για το προσωπικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή καθώς και των γονέων του, του έτους 2011 (οικονομικό έτος 2012) ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
iii. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
iv. Επιπλέον οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να υποβάλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 ότι έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή στις γενικές εξετάσεις εισαγωγής του έτους 2012 και έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς στο τμήμα

Β) Βραβείων και Υποτροφιών Επίδοσης ακαδ. έτους 2011-2012

Εισαγωγική Κατεύθυνση Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

Για το Α έτος
ΝΤΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Β.

Εισαγωγική Κατεύθυνση Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Για το Β έτος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Π.
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ι.

Όσοι φοιτητές έχουν τις προυποθέσεις και τα ονόματά τους δεν αναγράφονται παραπάνω να απευθυνθούν στην Γραμματεία (τηλ. 2461068090). Για να δείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πατήστε εδώ.