ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση του εγγράφου ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, μετά και τις τελευταίες ΚΥΑ  και νέες διευκρινήσεις, προκειμένου να κατατίθεται κατά τη διαδικασία λήξης της πρακτικής άσκησης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ