ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΦΟΝΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Π.Δ.Μ με αριθμό Α1/Σ119/31-08-2020, καθορίζεται η χρήση από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ως φόντο, κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων με τη χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ