ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ(Εξέταση ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ)

Η εξέταση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ του Ε’ Εξαμήνου,  για τους φοιτητές σε μεγαλύτερο από το όγδοο εξάμηνο σπουδών, θα πραγματοποιηθεί γραπτά και εξ’ αποστάσεως με το πρόγραμμα moodle στην ψηφιακή αίθουσα του τμήματος Χημικών Μηχανικών την Πέμπτη 09/07/2020 και ώρα 11:00 έως 13:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σήμερα Τρίτη 7-7-2020 και ώρα 17:00 καλούνται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην Τελική Εξέταση του μαθήματος, να συνδεθούν στην ψηφιακή αίθουσα στην παρακάτω αναφερόμενη διεύθυνση για προκαταρκτική ταυτοποίηση και εξέταση του μαθήματος. Η παρουσία σήμερα όλων των συμμετεχόντων στην τελική εξέταση του μαθήματος στις 9/7/2020 είναι υποχρεωτική.

Link αίθουσας:  https://zoom.us/my/uowm.chemeng8

Η υπεύθυνη του Μαθήματος