ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το Πρακτικό 2/29.03.2018 του Εκλεκτορικού Σώματος και αναφορικά με την πλήρωση θέσης μέλους Δ.Ε.Π, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Αξιολόγηση με Χρήση Δεικτών» του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε, ομόφωνα εξελέγη ο κ. ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μέλος ΔΕΠ του τμήματος