Β. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Π, ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΡΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ»

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ