Α. ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Π

Α. ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Π, ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ