ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες - δικαιούχοι μετεγγραφής στην εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας του ακαδημαϊκού έτους 2016 -2017, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Παρασκευή 11/11/2016 έως και Τετάρτη 16/11/2016 και ώρες 11.00 - 13.00, για την κατάθεση των δικαιολογητικών, που είχαν δεσμευτεί, με την ηλεκτρονική αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν. Σε περίπτωση που θα σταλεί εκπρόσωπος, θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος και να φέρει την αστυνομική του ταυτότητα.

 Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. 158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υ.Α σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» καθώς και τη με αριθ. 166808/Ζ1/7-10-2016 εγκύκλιο σχετικά με «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017».